Historia

19 maja 1948 roku został założony Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W tym czasie istniała już Dolnośląska Okręgowa Izba Farmaceutyczna, a na pierwszym na Ziemiach Zachodnich Oddziale Farmaceutycznym Wydziału Lekarskiego kształciły się nowe kadry farmaceutów. Wrocławski Oddział został utworzony przez pracowników naukowych Oddziału Farmaceutycznego, aptekarzy oraz studentów. Pierwszy, inauguracyjny referat naukowy o nowych osiągnięciach chemii środków leczniczych wygłosił do 53 słuchaczy prof. dr hab. B. Bobrański, pierwszy przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa. Pomimo niesprzyjających warunków, wynikających z małej liczby farmaceutów na Dolnym Śląsku, Oddział rozwinął szeroko działalność naukowo-popularyzatorską. Nowe kierunki terapii oraz wprowadzenie do lecznictwa nowych środków leczniczych, w tym antybiotyków, stworzyło konieczność dokształcania farmaceutów.

Od chwili powstania Oddziału kolejne jego Zarządy stawiały za główny cel działalność naukowo- dydaktyczną. Temu podporządkowano niemal całą problematykę referatów naukowych oraz cykle wykładów dokształcających. Równolegle, wraz ze zmieniającą się specyfiką zawodu, związaną z wprowadzeniem specjalności, rozwojem sieci aptek i wzrostem liczby farmaceutów, powstała konieczność dostosowania działalności Oddziału do nowych potrzeb. Uwzględniając te czynniki utworzono koła i sekcje naukowe, skupiające specjalistów z określonej dziedziny.

W czerwcu 1957 roku powstała Sekcja Analityczna, skupiająca farmaceutów pracujących w laboratoriach analitycznych. W latach 1962 – 1964 istniała Sekcja Technologiczna. Od 1967r. Sekcja Aptek Szpitalnych oraz od 1976 r. Sekcja Aptek Otwartych. Decyzją Zarządu Oddziału, w marcu 1987 r. powołano dwie kolejne sekcje: Leków i Produktów Naturalnych (obecnie nosi nazwę Leku Naturalne i Biotechnologii) oraz Historii Farmacji.

By zdynamizować i ułatwić pracę członkom Towarzystwa na Dolnym Śląsku w ramach Oddziału Wrocławskiego utworzono koła terenowe. Jako pierwsze w 1974 r. powstało koło w Bolesławcu. w 1974 r. zostało założone koło w Jeleniej Górze i Wałbrzychu, a w dwa lata później w Legnicy.

Oprócz pracy w sekcjach i kołach terenowych popularyzacji nauki służyły również wycieczki do Zakładów Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa” w Jeleniej Górze, Chemitexu, Muzeum Farmacji w Krakowie, zakładów naukowych Wydziału Farmaceutycznego w Brnie i Hradec Kralove. Wymianie informacji służyły organizowane wspólnie spotkania farmaceutów Oddziału z farmaceutami NRD i Czechosłowacji.

Działalność Wrocławskiego 0ddziału nie ograniczała się tylko do prac regionalnych. Tradycyjnie jego członkowie włączali się czynnie do ogólnokrajowej działalności Towarzystwa. Prawie zawsze Oddział był reprezentowany we władzach Towarzystwa i kolegiach redakcyjnych jego wydawnictw. Do Zarządu Głównego i na obrady Walnego Zgromadzenia Towarzystwa przygotował szereg wniosków l postulatów dotyczących m. in. żywotnych interesów polskich farmaceutów.

Oddział Wrocławski był organizatorem kilku imprez o zasięgu krajowym. W roku 1962 odbył się we Wrocławiu VI Naukowy Zjazd PTFarm, którego komitetem organizacyjnym kierował prof. dr Z. Olszewski, a w którym uczestniczyło prawie 2000 osób. W październiku 1969 roku Zarząd Oddziału zorganizował sympozjum pt. „Analiza biochemiczna i fizjologiczna w ośrodkach farmaceutycznych”, w którym wzięło udział 129 uczestników. Wygłoszono 36 referatów i komunikatów naukowych. W listopadzie 1970 roku Zarząd Oddziału był współorganizatorem sesji poświęconej działalności w latach 1945-1970 Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu. Dwa lata później, w grudniu 1972 roku prof. dr M. Jasińska zorganizowała ogólnopolskie konwersatorium pt. „Wpływ środków ochrony roślinna jakość surowców rolno-spożywczych i leczniczych”. W 1976 roku wrocławska Sekcja Aptek Szpitalnych zorganizowała IV Naukową Konferencję Farmacji klinicznej. Uczestniczyło w niej 350 osób, m. in. goście z NRD i Czechosłowacji. W tym samym roku Zarząd Oddziału współuczestniczył w zorganizowanym przez SZSP sympozjum pt. „Prestiż zawodu farmaceuty”, członkowie Oddziału przewodniczyli sekcjom Kongresu FIP w Warszawie. W 1978 roku wrocławska Sekcja Aptek Otwartych zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Naukową Zespołu Sekcji Aptek Otwartych.

W latach 1977 i 1980 dr M. Ciaciura l dr J. Szostak wygłosili cykl pogadanek radiowych z oświaty zdrowotnej nt. zastosowania roślin leczniczych, leku i jego szkodliwości. Rangę imprez o charakterze krajowym nadano obchodom jubileuszowym: 30-lecia Wrocławskiego Oddziału PTFarm oraz obchodzonym w sposób szczególnie uroczysty jubileuszom: 45-1ecia pracy na Wydziale Farmaceutycznym prof. dr Leonarda Kuczyńskiego (1982 r.) oraz 60-1ecia pracy i 80 rocznicy urodzin prof. dr Bogusława Bobrańskiego (1984 r.). W 1988 r. komitet organizacyjny, którym kierował doc. L. Wendt zorganizował uroczyste obchody 40-lecia Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa. Z tą datą zbiegł się również jubileusz 40-1ecia pracy naukowej na Wydziale Farmaceutycznym AM we Wrocławiu oraz 80-te urodziny prof. dr Z. Olszewskiego. Połączone jubileusze miały szczególnie uroczysty charakter. W 1989 r. Oddział Wrocławski Towarzystwa gościł uczestników XIV Naukowego Zjazdu PTFarm, którego organizacją zajął się komitet organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr hab. A. Kubisa. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ośrodków naukowych oraz liczni pracownicy aptek, łącznie wygłoszono 358 komunikatów naukowych i referatów.
Oddział Wrocławski podjął w latach 1989-1990 działalność informacyjną dotyczącą reaktywowania samorządu aptekarskiego i prywatyzacji aptek, organizując w tym celu kilka zebrań. Zarząd Oddziału włączył się aktywnie w ten proces, delegując swoich członków do komisji opiniującej kandydatury na właścicieli aptek.

Zarząd Oddziału wspiera działalność studenckich kół naukowych, fundując coroczne nagrody w konkursie wydziałowym l ogólnopolskim pt. „Lek Roślinny”. Kilkakrotnie fundował nagrody w konkursie prac magisterskich.

Podstawowym kierunkiem działalności Oddziału jest przybliżenie jego członkom najnowszych zdobyczy nauk farmaceutycznych. Propaguje się je w formie referatów w czasie posiedzeń naukowych Oddziału oraz sekcji, na których również referowane i dyskutowane są liczące się osiągnięcia polskich ośrodków naukowych. 0d chwili powstania Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, Oddział nawiązał współpracę z Samorządem Aptekarskim, organizując wspólne posiedzenia naukowe. Dzięki temu w spotkaniach mogą wziąć udział farmaceuci nie zrzeszeni w Towarzystwie. Autorami referatów wygłaszanych na posiedzeniach naukowych Oddziału oprócz naukowców polskich, byli również znani uczeni z zagranicy, będący gośćmi Wydziału Farmaceutycznego i Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa.
Z okazji jubileuszu 50-lecia Wrocławskiego Oddziału zaktywizował on swą działalność naukowo-popularyzatorską. Począwszy już od 1996 r. rozpoczął wydawanie „Roczników Naukowych Wrocławskiego Oddziału PTFarm”, w którym zamieszczane są wykłady wygłaszane na posiedzeniach naukowych. Roczniki te pozwalają na śledzenie postępów nauk farmaceutycznych członkom regionu. Edycja wykładów ma również na celu utrwalenie działalności naukowej Oddziału.
Oddział liczy 690 członków, wśród których 14 osób zostało odznaczonych medalem im. Ignacego Łukasiewicza, a 3 osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i zawodu farmaceutycznego przyznano członkostwo honorowe.


pdf2 Założyciele Wrocławskiego Oddziału PTFarm.

pdf2 Prezesi Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

pdf2 Skład osobowy zarządów Oddziału Towarzystwa w latach 1948 – 2017.

pdf2 Koła, sekcje, zespoły i komisje Wrocławskiego Oddziału PTFarm.