Blog

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

19 czerwca 2017 roku w trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:

 • dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego zebrania, którym w jawnym głosowaniu została dr Dorota Haznar-Garbacz;
 • dokonano wyboru Protokolanta zebrania, którym w jednogłośnym głosowaniu jawnym wybrano mgr Igę Mnitowską;
 • w jawnym głosowaniu dokonano wyboru członków Komisji Uchwał i Zaleceń na kadencję 2017-2021 oraz członków Komisji Skrutacyjnej;

Skład Komisji Uchwał i Zaleceń:

 • Dr hab. Katarzyna Małolepsza- Jarmołowska
 • Dr hab. Bożena Karolewicz
 • Dr Paweł Biernat

Skład Komisji Skrutacyjnej:

 • Dr Bożena Grimling (przewodnicząca)
 • Mgr Stanisława Makuchowska
 • Mgr Maciej Nowak
 • przedstawiono sprawozdanie dotyczące działalności zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 2013-2017. Uczczono minutą ciszy zmarłych członków Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego;
 • przedstawiono dane dotyczące: ilości członków Oddziału Wrocławskiego, liczby przeprowadzonych zebrań naukowo-szkoleniowych w latach 2013-2017 oraz liczby przeprowadzonych wykładów. Omówiono działalność poszczególnych sekcji, w tym Leku Naturalnego oraz Młodej Farmacji. W sprawozdaniu ujęto także uruchomienie strony internetowej oddziału;
 • sprawozdanie z działalności zarządu obejmowało również wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję oraz przedstawienie zaleceń po audycie w ramach celów edukacyjno-szkoleniowych oraz w ramach funkcjonowania zawodu farmaceuty i technika farmaceutycznego;
 • przedstawiono listę odznaczonych w latach 2013-2017 członków Oddziału, wyróżniono prof. dr hab. Annę Wiela-Hojeńską, Dr Krystynę Małecką, mgr Wojciecha Jędrzejczyka, mgr Urszulę Sławińską-Zagórską;
 • dr Jan Meler przedstawił sprawozdanie finansowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za lata 20013-2017;
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, mgr Joanna Piątkowska, przedstawiła sprawozdanie dotyczące działalności Oddziału w latach 2013-2017. Ustępującemu Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium;
 • przeprowadzono dyskusję na temat przyszłej działalności Oddziału;
 • dokonano wyboru Prezesa Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na lata 2017-2021. Zaproponowano osobę prof. dr hab. Janusza Pluty, który zaprezentował swoją kandydaturę. Jednogłośnie wybrano prof. dr hab. Janusza Pluty na Prezesa Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego;
 • dokonano wyboru członków Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Skład Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na kadencję 2017-2021

Prezes: prof. dr hab. Janusz Pluta

 • Dr Dominik Marciniak
 • Dr hab. Bożena Karolewicz
 • Dr Artur Owczarek
 • Dr hab. Izabela Fecka
 • Dr Olaf Gubrynowicz
 • Dr inż. Agata Górniak
 • Dr Marcin Mączyński
 • Mgr Elżbieta Sienkiewicz
 • dokonano wyboru członków Komisji rewizyjnej Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na lata 2017-2021. W wyniku tajnego głosowania, po zliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, przyjęto następujących członków:

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Mgr Joanna Piątkowska
 • Mgr Urszula Sławińska-Zagórska
 • Dr Krystyna Małecka

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej:

 • Mgr Olga Fedorowicz
 • Mgr Dorota Kida
 • dokonano wyboru Delegatów Wrocławskiego Oddziału PTFarm na Walne Zgromadzenie Delegatów PTFarm w 2017 roku. W wyniku tajnego głosowania, po zliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, przyjęto następujących członków:

Delegaci:

 • dr hab. Janusz Pluta
 • dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 • Dr hab. Bożena Karolewicz
 • Dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
 • Dr Dominik Marciniak
 • Dr Artur Owczarek
 • Dr Olaf Gubrynowicz
 • Dr Dorota Haznar- Garbacz
 • Dr Paweł Biernat
 • Mgr Dorota Kida
 • Mgr Olga Fedorowicz
 • Mgr Przemysław Baranowski

    Zastępcy Delegatów:

 • Dr hab. Piotr Milejski
 • Dr Marcin Mączyński
 • Mgr Monika Gasztych
 • Mgr Urszula Sławińska- Zagórska
 • Mgr Joanna Piątkowska
 • Mgr Elżbieta Sienkiewicz.