Blog

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

22.06.2021 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wrocławskiego Oddziału na którym:

 • Uczestników powitał prof. dr hab. Janusz Pluta, obecny prezes oddziału.
 • Dokonano wyboru Przewodniczącego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którym jednogłośnie wybrano dr Artura Owczarka.
 • Dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, którym w jawnym głosowaniu wybrano prof. dr hab. Izabelę Fecką, prof. Uczelni.
 • Dokonano wyboru Protokolanta zebrania, którym jednogłośnie wybrano mgr Michała Smoleńskiego
 • Dokonano wyboru członków Komisji Wniosków. Zaproponowano kandydatury: dr hab. Katarzyny Małolepszej-Jarmołowskiej, dr Pawła Biernata i mgr Macieja Nowaka. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji, przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie dokonano wyboru.
 • Dokonano wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury: dr inż. Agaty Górniak, dr Igora Muchy, mgr Kamila Greli. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji. Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie dokonano wyboru.
 • Dokonano wyboru członków Komisji Wniosków. Zaproponowano kandydatury: dr hab. Katarzyny Małolepszej-Jarmołowskiej, dr Pawła Biernata i mgr Macieja Nowaka. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji, przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie dokonano wyboru.
 • Prof. dr hab. Janusz Pluta przedstawił sprawozdanie dotyczące działalności zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w mijającej kadencji, w latach 2017-2021. Przedstawiono ustępujących członków Zarządu kadencji 2017-2021 oraz członków Komisji Rewizyjnej. Prezes prof. dr hab. Janusz Pluta przedstawił dane dotyczące: ilości członków Oddziału Wrocławskiego, liczby przeprowadzonych zebrań naukowo-szkoleniowych, liczby kongresów i konferencji, w których PTFarm był współorganizatorem. Omówiono działalność poszczególnych sekcji działających w Oddziale, w tym Leku Naturalnego i Sekcji Historii Farmacji. Przypomniano o obchodach 70-lecia Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W sprawozdaniu ujęto także aktywność Oddziału w mediach społecznościowych. Prof. dr hab. Janusz Pluta przedstawił listę odznaczonych członków Oddziału w mijającej kadencji. Byli to: dr hab. Bożena Karolewicz, która otrzymała medal im. Łukasiewicza i mgr Elżbieta Sienkiewicz, która otrzymała odznakę honorową. Poinformowano o odznaczaniu prof. Zdzisława Machonia tytułem Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Skarbnik Oddziału, dr Artur Owczarek przedstawił sprawozdanie finansowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za lata 2017-2021.
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, mgr Joanna Piątkowska, przedstawiła sprawozdanie dotyczące działalności Oddziału w latach 2017-2021. Mgr Piątkowska złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Ustępującemu Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium.
 • Przeprowadzono dyskusję na temat przyszłej działalności Oddziału, której przewodniczył prof. dr hab. Janusz Pluta, który podkreślał rolę farmaceutów w pandemii COVID-19, w szczególności szczepień profilaktycznych, opieki farmaceutycznej, możliwości wystawiania recept farmaceutycznych i pro auctore/familiae. Omówiono znaczenie wprowadzanej Ustawy o zawodzie farmaceuty oraz znaczenia technik teleinformatycznych w przyszłych kontaktach farmaceutów z pacjentami.
 • Dokonano wyboru Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Oddział Wrocław na lata 2017-2021. Zaproponowano osobę prof. dr hab. Janusza Pluty, który wyraził zgodę i zaprezentował swoją kandydaturę. Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego jednogłośnie dokonano wyboru prof. dr hab. Janusza Pluty na Prezesa Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Prezes prof. dr hab. Janusza Pluta zaproponował skład Zarządu Oddziału w osobach:
 • dr hab. Bożeny Karolewicz, prof. Uczelni, dr hab. Izabeli Feckiej, prof. Uczelni,  dr hab. Marcina Mączyńskiego, prof. Uczelni, dr Artura Owczareka, dr inż. Agaty Górniak, dr Dominika Marciniaka, mgr Katarzyny Karłowicz-Bodalskiej, mgr Olgi Fedorowicz. Mgr Olga Fedorowicz zgłosiła sprzeciw przeciwko swojej kandydaturze, pozostali kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku jawnego głosowania przegłosowano skład Zarządu.
 • Dokonano wyboru Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Oddział Wrocław na lata 2017-2021. Zaproponowano osobę prof. dr hab. Janusza Pluty, który wyraził zgodę. Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego jednogłośnie dokonano wyboru prof. dr hab. Janusza Pluty na Prezesa Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Prezes prof. dr hab. Janusza Pluta zaproponował skład Zarządu Oddziału w osobach dr hab. Bożeny Karolewicz, prof. Uczelni, dr hab. Izabeli Feckiej, prof. Uczelni,  dr hab. Marcina Mączyńskiego, prof. Uczelni, dr Artura Owczareka, dr inż. Agaty Górniak, dr Dominika Marciniaka, mgr Katarzyny Karłowicz-Bodalskiej, mgr Olgi Fedorowicz. Mgr Olga Fedorowicz zgłosiła sprzeciw przeciwko swojej kandydaturze, pozostali kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku jawnego głosowania przyjęto skład Zarządu.

Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTFarm na kadencję 2021-2025

Prezes: prof. dr hab. Janusz Pluta

V-ce prezes: dr hab. Bożena Karolewicz, prof. Uczelni

Sekretarz: mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska

Skarbnik: dr Artur Owczarek

Członkowie Zarządu:

Dr hab. Izabela Fecka, prof. uczelni

Dr hab. Marcin Mączyński, prof. Uczelni

Dr inż. Agata Górniak

Dr Dominik Marciniak

Mgr Elżbieta Sienkiewicz

 • Dokonano wyboru członków Komisji rewizyjnej Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na lata 2021-2025. W wyniku jawnego głosowania przyjęto następujących członków:

Komisja rewizyjna:

Mgr Joanna Piątkowska

Mgr Urszula Sławińska-Zagórska

Dr Dorota Kida

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej:

Mgr Dawid Bursy

Mgr Olga Fedorowicz

 • Dokonano wyboru Delegatów Wrocławskiego Oddziału PTFarm na Walne Zgromadzenie Delegatów PTFarm w 2021 roku. W wyniku tajnego głosowania, po zliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, wybrano następujących Delegatów

Delegaci:

Prof. dr hab. Janusz Pluta

Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

Dr hab. Bożena Karolewicz, prof. Uczelni

Dr. hab. Izabela Fecka, prof. Uczelni

Dr. hab. Karol Nartowski

Dr Dominik Marciniak

Dr Artur Owczarek

Dr Paweł Biernat

Dr Bożena Grimling

Mgr Maciej Nowak

Mgr Elżbieta Sienkiewicz

Zastępcy Delegatów:

Dr hab. Marcin Mączyński, prof. Uczelni

Mgr Joanna Piątkowska

Mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska

Mgr Olga Fedorowicz

Mgr Dawid Bursy

Komisja Wniosków przedstawiła rekomendacje tj.:

 • kontynuowanie weryfikacji członków Oddziału spełniających kryterium płacenia składek,
 • kontynuowanie organizowania wykładów naukowo-szkoleniowych,
 • jako formę prowadzenia wykładów zarekomendowano spotkania bezpośrednie z jednoczesną transmisją on-line,
 • utrzymanie możliwości prezentowania prac specjalizacyjnych.

Rekomendacje komisji przyjęto w jawnym głosowaniu.

Uczczono minutą ciszy zmarłych Członków Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Pożegnano uczestników zebrania.